บริษัท ฟูมิเทค กรุ๊ป จำกัด FUMITEK GROUP CO., LTD.

522/205 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

522/205 SOI SUBTHANEE ASOKE-DINDAENG RD., DINDAENG, BANGKOK 10400, THAILAND.  0-2246-3506, 0-2641-8671